Aureola

A 1

Tento příspěvek, se týká mých biorezonančních aktivit. Dávám ho sem, jelikož na tomto webu mám lepší technické možnosti pro spojení textu a většího množství fotek, než na stránkách www.nase-revitalizace.cz, kde je většina biorezonance. Pod každým odstavcem je série fotek s popisky, které k němu patří.

Týká se hlavně Aureoly, jednoho ze dvou zajímavých měřicích přístrojů o které jsem na podzim roku 2020 rozšířila své vybavení. Jak samotný název napovídá, tento přístroj dokáže změřit energetický stav našeho těla, nazávaného Aura a čaker. Okrajově zmiňuje BBC, (bicom body check) preciznější přístroj na vyhodnocení energetického stavu míry vnitřního chaosu a zátěží našich orgánových soustav.

Aby měla Aureola vstupní data, je potřeba udělat 2x energetické snímaní prstů. Ty se postupně vkládají do zacloněné "komůrky" pod kterou je snímací mechanizmus. První snímaní je bez filtru a zachycuje aktuální stav psychiky. Druhé snímaní je s filtrem, to zachycuje energeticky stav fyzického těla.

Ty černobíle obrázky jsou základní vstupní informace. Záření kolem prstu by při harmonickém stavu organizmu melo mít určitou plochu a být rovnoměrně a celistvé. Na obrázku, kde jsou jen 2 obrázky nad sebou vidíte, jak je jeden prst v pohodě a u druhého jsou pozorovatelná vykousnutí a nekonzistentní nahromaděni energie. (Není to úplné nejvýraznější, je to moje fotka z doby, kdy jsem byla v pohodě, k těmto "surovým" snímkům se po zpracovaní již hůře dostavám, proto jsem přidala i poslední koláž kde vidíte pořádně narušenou energetiku) U většiny lidí je harmoničtější a zářivější snímkovaní fyzického těla, nicméně jsem už snímala i pár lidí, kde mela "navrch" psychická složka. (tyto informace se mohou hodit i při bicom harmonizacích, kde máme různé typy ampulí a programů, některé v tak zvaných běžných frekvencích, vice orientované na fyzické tělo a druhé tak zvaně nízkofrekvenční, na psychiku)

Druhým krokem je zpracováni pořízených (3 fotka kde jsou nahoře originály a dole to samé snímáni zpracované) snímků a jejich převedení do " barevné" verze, která jednak zachycuje různé vrstvy našeho energetického obalu, také dělí jednotlivé snímky na segmenty a vypočítavá plochu (velikost) energetického pole. Tyto segmenty vycházejí z teorie reflexních zón a meridiánů, které říkají, že naše orgánové soustavy jsou propojeny s energetickými drahami v různých částech těla. Využívá to i třeba akupunktura, reflexní terapie a jine techniky.

Na posledním obrázku je zachyceno zpracované snímáni, kde byla velká propast mezi energii psychiky (horní snímek na koláži) a fyzického těla (dolní snímek na koláži).

A 2

V minulém odstavci jsme se věnovali základnímu měřeni, ze kterého vycházejí další kroky.

Na prvním obrázku pod tímto odstavcem je koláž, kde je ukázané zónové rozděleni jednoho z 10 prstů podle dříve zmiňované reflexologie, takto se dají zobrazit i ostatní. Na této koláži jsou vidět 3 zobrazeni: pohled ze předu, z jedno boku a z druhého boku (mezi nimi se přepíná, vždy je vidět jen jeden uhel pohledu). Každý z nich má svou vypovídající hodnotu. Tyto pohledy jsou vždy po 2 obrazcích jeden je ze snímku bez filtru – psychika, druhy s filtrem – fyzické tělo.

Na druhé koláži jsou pod sebou zobrazené aury dítěte, muže a ženy (různá silueta uvnitř). Na těchto obrazcích se nejčastěji vyhodnocuje plocha energetického obalu (první číslo vpravo nahoře v pixlech), symetrie - rovnováha mezi pravou a levou stranou (druhé číslo vpravo nahoře v % nad 90 je v normě) a celistvost energetického pole psychiky a fyzického těla (vyhodnoceni je v následných tabulkách). Na teto koláži jsou vždy 2 měřeni, obrázky v pravé části ukazuji energetiku psychiky a obrázky vlevo energetiku fyzického těla. Pokud jsou v energetických obalech viditelné díry, nebo neharmonické výčnělky jedná se o energetické deficity, nebo energetické přetlaky. Maji – li ostré tvary, jedná se o akutní vychýlení, jedna-li se o " buřtíkovite" tvary mají tyto výkyvy chronicky charakter. U dítěte na druhem měřeni (druhý řádek prvního obrázku), které vzniklo po odpoledni, kdy se dohadoval s kamarádem si můžete všimnout pěkně vykousaného pole v rámci psychiky. Také si u dítěte na spodním pravém obrázku můžete všimnout růžové výseče, ta koresponduje s reflexní zónou souvisejícího prstu, takže se da orientačně vidět se kterými organy tato nerovnováha souvisí. (Toto beru opravdu jen cistě orientačně, jelikož bicom a BBC jsou pro energetickou diagnostiku mnohem přesnější. Nicméně pokud mam k dispozici vícero měřeni, tak to svou vypovídací schopnost má.) U muže si můžete všimnout (i když to není až tak markantní) ze jeho psychicky obal je o trochu vetší než ten fyzického těla. Je to jeden z těch méně častých případů.

Z bočních vizualizací viz 3 koláž se dají vyhodnotit, jak nás energeticky ovlivňuji vztahy s bližším, nebo vzdálenějším okolím, jsou-li pro nás harmonické, nebo jestli v nás vyvolávají energeticky přetlak, nebo nám energii berou. Jedna strana ukazuje úroveň vědomou a druhá nevědomou. Tomuto pohledu jsem začala věnovat pozornost až po nadstavbovém školení, a i ve starších měřeních koukám co vše se zobrazuje.

Čtvrtá koláž není z mých měření, je ze skript, jelikož měřeni, která by tak ukazovala poškozeni fyzického těla jsem ještě neměla. Na těchto obrazcích je vidět jak dlouhodobé, nebo i krátkodobé, ale šokové působení negativních vlivů může ovlivnit nejen energetiku psychiky, ale pak již fyzického těla. Když jsou tak velké díry v energetických polích, tak je téměř jisté, že se u těchto lidi projevuji vážnější zdravotní potíže a není tak jednoduché je " dávat dohromady". Naštěstí naše těla mají dost silné samoregulační mechanizmy a většinou nějaký čas trvá, než dospějí do takovéto míry poškozeni.

Poslední obrázek ukazuje zobrazeni tak zvaného energeticko-informačního šumu. Na vrchních snímcích vidíte středy snímku prstů relativně světlé, na spodním obrázku jsou takové oranžově zašpiněné, což by nemělo být, znamená to, že člověk si toho od ostatních moc bere do sebe a už to nepouští ven. Pokud se to člověku zobrazuje měl by si vice dělat nějakou psychohygienu, ventil, najit si čas na sebe, nebrat si práci v hlavě domu ...

Ještě jednou pro jistotu napíši, vždy se jedná o zachyceni současného energetického stavu. Tento stav se během dne mění, mění se podle situaci, do kterých se dostáváme, podle činnosti, které děláme, podle lidi, se kterými jsme v kontaktu, podle věci, kterým věnujeme pozornost... Da se udělat měřeni "jen tak", nebo se dá s člověkem povídat o tématu které ho trápí a pak udělat měření se záměrem. Více uvidíte později.  

A3

Nyní bych ráda upřesnila zmiňované vyhodnocování pomocí reflexologie s Aureolou ve srovnání s BBC (bicom body check – kdo jste to u mě již zažili, tak to je to snímání přes sluchátka, které lze i na dálku).

Aureolu jsem opatřovala primárně k zachycení energetického pole čaker, které BBC vyhodnocovat neumí a částečně vztahu psychika/fyzické tělo, což už z určitého úhlu pohledu dělá i BBC.

Na prví koláži je vidět na 3 fotkách energetická výseč močopohlavního ústrojí v různých obdobích zánětu, je vidět, že jsou tam energetické výchylky, ale to je tak všechno.

Na druhé koláži je vidět, jak vypadá energetický scan močopohlavních orgánů na BBC – na těchto obrázcích jsou zachycené tak zvané "body entropie" zachycující vnitřní chaos systému. Vždy na velkém obrázku je zachycen stav v akutním zánětlivém stavu a na těch menších obrázcích je zachyceno kontrolní snímání po týdnu frekvenčního působení, kdy se podporovaly oslabené orgány, používaly protizánětlivé programy a "vyváděly" patogeny, které BBC vyhodnotilo, jako zdroje zánětu. Jedno sezení bylo osobní, další byly ob den na dálku. Tmavé kosočtverce jsou energeticky problémová místa, růžové trojúhelníčky se špičkou dolu je stav kdy je vidět že se něco děje, oranžové trojúhelníčky se špičkou nahoru a žluté šestiúhelníky ukazují dobry energeticky stav a pak jsou ještě 2 značky, které na těchto snímcích nejsou. Vrchní dvojice obrázků je močový měchýř. A když jsem viděla ten pokrok byla jsem úplně dojatá, ženě se během té doby ulevilo a zmizel výtok, který zánět doprovázel.

BBS ani Aureola nedokáží dělat energetickou harmonizaci, na to je dobrý Bicom a jeho příslušenství, nicméně tyto doplňkové přístroje zpřesňují určení míry a příčiny disharmonie, navíc je v BBC nahráno ohromné množství podpůrných látek, které si můžu energeticky zkopírovat a použít jako individuální ampule.

Třetí a čtvrtá koláž zachycuje výsledky z Aureoly, které zachycují v prvním řádku Integrální oblast – celkovou sumu energie – pokud je v červené a růžové oblasti je energie málo, v zelené je to v normě a v žluté se jedná o energetický přetlak.

Ve druhém řádku je parametr Integrální entropie což je zachycení míry chaosu v organizmu. Je-li člověk v pohodě – v zelené zóně, je člověk vyrovnaný má lepší schopnost adaptovat se na vnější podmínky. Klesá-li do červené tak hůře snáší změny, potřebuje více času na adaptaci, je pro něj náročnější dělat rozhodnutí. A když se přesune do žluté, je více v napětí, dokáže se rychleji adaptovat, nicméně může mít sklon ke zbrklosti a nerozvážnosti.

A poslední 2 řádky se týkají tak zvaného aktivačního koeficientu, který svým způsobem ukazuje jakési "opotřebení", únavu organizmu a schopnost reagovat. Čím je číslo nižší (červená zóna) tím je organizmus vyčerpanější, v útlumu a potřebuje načerpat energii, odpočinout si. Když je v zelené zóně je v pohodě. Zde je největší žlutá zóna, která se dělí na více segmentů. Je-li člověk ve žluté zóně na stupnici do cca 7,5 tak bychom mohli říct, že je takový „naspeedovaný“, dokáže velice pohotově reagovat a je i mnoho profesí, kde se takovéto kvality hodí. Nad 7,5 se již jedná o nezdravý stav naznačující nervozitu až neurózu. Pokud jakékoliv vychýlené stavy trvají příliš dlouho a my je nedokážeme kompenzovat do rovnováhy, tak na nás mají vliv.

Všechny tyto faktory se nemohou brát jako vytržené z kontextu, záleží na počtu měření, na stavu, ve kterém se člověk nachází a na záměru měření. Nejraději je mám jako součást kompletního sezení, jehož součástí je nějaká kompenzace vychýlených stavů.

Třetí koláž je z obrázků pořízených u jedné z tanečnic před a po tréningu a je na něm hezky vidět, jak jí v rámci těchto parametrů prospěl i když co se týká čaker a fyzické únavy tam byly vidět "rozstřelenější kuličky" - o tom někdy příště.

Čtvrtá koláž ukazuje snímání muže v klidovém stavu, kdy přišel a po půl hodině, kdy mluvil o tématu, které ho velice rozrušovalo. Tak jasně to ukazuje jak i "pouhé" naladění se na stresový faktor člověka ovlivňuje, oslabuje, ubližuje mu. Což je obzvláště zajímavé v současné době, schválně se zamyslete, kolik pozornosti věnujete tématům a lidem které Vás rozčilují, kolik lidí kouká x hodin denně na televizi a co do sebe čerpají za energie . . . Na této čtvrté koláži je viditelné ještě jedno energetické vyhodnocení (ta dvě velká kola s grafy uprostřed), které příliš nezohledňuji, co se týká detailních vyhodnocení, ale to, co je na něm zajímavé je, že pravý kruh zachycuje náš stav na vědomé úrovni – tak jsme schopní si ho uvědomovat a na levém kruhu v hlubších – podvědomých úrovních. Což jsou informace, se kterými se dá návazně pracovat prostřednictvím Bicomu, nebo i různých metod, kterými se mnozí z Vás zabýváte.

A4

Přejdeme k vyhodnocování zachyceného čakrového systému. Jedná se o jednou z náročnějších věcí. Je jednoduché "vidět" zobrazený stav, nicméně správně jej vyhodnotit už není tak jednoznačné. Z jednoho měření také není jasné na kolik je zachycený stav trvalý, přesto má svojí vypovídací hodnotu a může nám nastavit zrcadlo.

Na první koláži jsou 2 různá měření jak ve vizuálním, tak v grafickém zobrazení aktuálního stavu. Vizuální měření ukazuje siluetu člověka a na ní jsou ve formě kruhů zachyceny energie jednotlivých čaker. Je zde vidět, jestli je v jednotlivých čakrách přiměřené množství energie, nebo je-li v nich přetlak, nebo nedostatek.

Nedostatek – vyčerpání může být způsobené například tím, že člověku se v dostatečné míře nedostává toho, co potřebuje, nebo moc dává.

Přebytek – přetlak může být tím, že má člověk moc energie a nedokáže ji konstruktivně využít (nikdo/nic ji neodebírá), nebo mu někdo energii předává a on neví co s ní.

V každé čakře se energetický stav spojuje s životními tématy, žlázy s vnitřním vylučováním a fyzickými orgány. Loni jsem psala letáček, který jste někteří z Vás již viděli, nicméně v tomto týdnu jsem ho doplnila o projevy nedostatku a přebytku v jednotlivých čakrách, můžete si ho stáhnout na tomto odkazu.

https://www.revitalizacni-centrum.cz/.../zakladni-letak-o...

Dále je u čaker možné určit, jestli jsou v rovnováze (člověk je u sebe), nebo jsou-li „vychýlené“ od osy. Pokud to je vlevo směrem ven – k tak zvanému širšímu okolí (přátelé, známí, svět), nebo dovnitř – od osy vpravo k sobě a nejbližší rodině.

V pravé části 1 koláže jsou ty samé výsledky zachycené graficky. Grafy jsou 2, jsou na ležato. Vrchní ukazuje velikost čaker s koeficientem odchylky od normálu. Dolní zachycuje vychýlení od osy, také s koeficientem. Pokud je odchylka v rámci "zelené zóny" dá se považovat za standartní, pokud vybočuje ze zelené jedná se výrazný stresový faktor. Jaký na nás má vliv záleží na naší odolnosti a na tom, jak dlouho člověka ovlivňuje.

Na druhé koláži je zachyceno měření, kdy byl měřený člověk ve stavu krásné vyladěnosti. Zachytila jsem tam jak stav jeho biopole, tak stav čaker. Vidíte zde "kuličky" téměř vyrovnané v ose, a i podle grafů vpravo je vidět, že velikost čaker je harmonická.

Na třetí koláži je nahoře vidět větší zachycující psychickou složku měřeného a dole menší rozptyl zachycující stav fyzického těla.

A na poslední 4té koláži jsou vidět 3 různá měření. Můžete třeba pozorovat vyšší aktivitu a stabilitu ve vrchních čakrách, větší velikostní i vychýlenostní rozptyl v čakrách spodních ...

A5

Nyní bych vám chtěla na první koláži ukázat, že krom běžně používaného 7mi čakrového zobrazení se v Aureole objevuje i 9ti čakrové zobrazeni, které je vice navázané na propojeni s fyzickým tělem. Tato dnešní fotka je z tech ukázkových, po vnitřní práci a mam z ni velikou radost (jak pochopíte za chvíli).

Od té doby co mam aureolu jsem v sobě i s mnohými z vás, kteří sami na sobě také pracujete řešila otázku "stability", zdaleka ji ještě nemám uzavřenou. Každopádně si teď vice uvědomuji, že jsou podněty na které naše systémy výrazně reagují a to třeba i jen když o nich hovoříme, píšeme, přemýšlíme. Za sebe jsem myslela, že mám energetický systém stabilnější, než se mi ukazuje.

Na druhé koláži jsou postupně zachycena 3 měření v rozmezí zhruba hodiny a půl. Člověk přišel v pohodovém stavu (1obrázek), prostřední, nejrozkolísanější obrázek je po 20ti minutách povídaní o stresující situaci v práci, kdy se člověku až začly klepat ruce z rozrušeni a poslední obrázek je po kratším vyvětraní se venku.

Třetí koláž zachycuje nejprve energetický stav po ránu, po ne úplně kvalitně prospané noci a rozkolísaných emocích. A později srovnané "kuličky" po povídaní si s vědomou kamarádkou o citlivých věcech, práci s emocemi, meditaci na "já jsem" a na téma svobody. Kuličky jsou v ose - to je znamením, že je člověk sám v sobe. A akorát veliké takže má energetickou rovnováhu.

Na posledním obrázku je zachycené energetické rozkolísaní v rozmezí několika dní. Když se nechá zobrazit vice měření do jednoho obrázku, tak je vždy jedno měření zobrazené celo barevnými kruhy a další jsou kružnicemi, kde se jednotlivá měření liší barvou kružnice. Zrovna se mi podařilo vybrat období s dostatkem energie ve většině čaker, což nebývá vždy. Nicméně co je na tomto obrázku možné vidět je, které čakry jsou stabilnější a které rozkolísanější. Největší rozptyl do stran je u 2 a 5 čakry, 6 (ta je krásně stabilní, tím že to vypadá jako jeden kruh tak to znamená, že všechna ostatní měření jsou v zástupu za sebou) a 4 jsou pěkně vyrovnané a u těch ostatních jsou mírnější výkyvy. Tim si člověk může uvědomit o jaké části svého energetického systému se může opřít a které je dobré nějakým způsobem podporovat.

A6

Nyní bych ráda zmínila funkci stress rating, kterou mám na Aureoře také k dispozici. Na první koláži vidíte v pravém spodním rohu (snad to bude čitelné) charakteristiky, které je možné vidět. Jsou rozdělené do 3 kategorií, v té první, která je na grafu v zelené zóně jsou charakteristiky, které jsou veskrze pozitivní: aktivita, cílevědomost, sebevědomí, odolnost vůči stresu, psychická autoregulace. Ve druhé, která je na grafu zobrazena ve žluté zóně jsou: introspekce (sebepozorování), neřešitelné sny, nemotivovaná úzkost, snížená výkonnost, výbušnost až podrážděnost. Ve třetí kategorii, která je na grafu v růžové oblasti jsou úzkostný hypochondrální stav, sklon k samotě, vegetativní disfunkce, stav nedostatku energie, doporučení pro odbornou péči.

Každý máme určitou míru výkyvů, podle životních okolností, ve kterých se nacházíme a tato měření v žádném případě nejsou diagnózou, nicméně naznačují, v jakém energetickém stavu se člověk nachází a jak je schopný reagovat ve stresových situacích.

Je-li člověk v pohodě, vyskytuje se většinu času v "zelené zóně", pokud je pod tlakem, ve stresu, nebo jinak psychicky rozhozený přesouvá se do žluté až do červené zóny. Je důležité, aby se dokázal vrátit do pohody. Pokud se člověk necítí ve své kůži, je předrážděný, přetažený je dobré, aby si dopřál nějaký ten klid, případně použil nějaké kompenzační mechanizmy pro svojí podporu.

Spojím v tomto příspěvku ještě související měření části nervové soustavy z BBC. Již nějakou dobu o nich přemýšlím, pozoruji je a pracuji s nimi v rámci harmonizací. To, co jsem si začala nejprve uvědomovat, bylo to, jak rozdílné jsou výsledky měření části zad a břicha a kolik lidí tam má výraznou nerovnováhu (interně tomu říkám "zebra"). Na zádech se zobrazuje stav sympatiku, část vegetativní nervové soustavy, která má na starosti "akci" a na břiše parasympatiku část vegetativní nervové soustavy, která má na starosti "uvolnění". (více dám na konec na 2 fotkách s texty z netu). Jedná se o pohled z boku Tyto dva systémy by měly navzájem spolupracovat, a být v rovnováze, neměli bychom být ani neustále v napětí, ani neustále uvolnění.

FOTO 2 komentář: tady vidíme oblast břicha se žlutými 6ti úhelníčky s rovnou ploškou dole a nahoře a oranžovýní trojúhelníčky se špičkou nahoru - v tomto měření je stav parasympatiku v pořádku, trávení také nebude "nervózní", nicméně na zádech vidíme krémové 6ti úhelníčky s úhlem dolu a nahoru, což znamená energetické blokády. U tohoto člověka se dá předpokládat, že už nemá energii reagovat na stimuly, je do určité míry apatický a pomůže mu uvolnění energetických blokád.

 FOTO 3 komentář: na tomto obrázku je měření, kde je celá nervová soutava ve stavu tak zvané blokády. Dalo by se předpokládat, že bude apatický, bez života, neregující na vzruchy a podporou mu může být vytestování a harmonizace tak zvaných "blokádových" programů. Mezi které patří i mnoho programů na různé formy šoků, traumat a zátěží. Navíc BBC dává obsluze i konkrétní návrhy na použitelné programy, a nabízí fytoterapeutické, výživové a jiné subsatnce, které se dají použít v bicomu.

FOTO 4 komentář: na tomto měření vidíme na straně břicha většinu trojúhelníčků se špičkou dolů, tudíž předrážděnost. Bude pro něj náročnější se "hodit do klidu a uvolnit", může to mít vliv i na jeho trávení. Co se týká zadní části máme zde žluté body a trojúhelníčky se špičkou nahoru, tudíž je tato oblast v rovnováze a jeho schpnost reagovat na podněty a být v akci je v pohodě.

FOTO 5 komentář: růžové trojúhelníčky směrem dolů znamenají energetický přetlak, je vidět že u tohoto měření je člověk v napětí a dobře mu udělá uvolnění, dá se předpokládat, že i trávení tohoto člověka je předrážděné. 

Když mi "vyjdou" nerovnováhy, což se stává často, tak do bicomové harmonizace otestuji a přidávám cílené programy a frekvence na podporu, odblokování, nebo zklidnění.

Všechny systémy v našich tělech jsou důležité, nejsou od sebe oddělené, spolupracují a jako takové je potřeba je vnímat. V tom je podle mě ohromný přínos energetické medicíny a obzvláště v této době je mi některé dny veliké ouzko z toho, že main streem (přestože konkrétně bicom a BBC jsou schválené lékařské přístroje) tyto technologie nepřijímá a více je nevyužívá k širší podpoře lidí. 

Nemusíte mít měřící přístroje, abyste vnímali, jak se cítíte. I když připouštím, že mě třeba ta možnost měření pomáhá si některé věci zvědomit, jak osobně, tak při mé práci s lidmi. Důležité je vnímat se, a ani v teto době, která toho svým způsobem dost omezuje ( pokud jí to dovolíme) nezapomínat se v životě věnovat věcem po kterých se cítíme dobře.

Pokud by Vás zajímalo víco o biorezonanci, můžete se podívat na můj web www.nase-revitalizace.cz