Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE: Ing. Karla Růžičková, IČ: 44872798, Hornická 2474/2, Ústí nad Labem, 400 11, (dále jen jako „Já“ či „Správce“)

 1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto zájemce o služby týkající se mé kondice, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.

Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování

Jméno, příjmení               Marketing - zasílání Newsletteru

Emailová adresa              Marketing – zasílání Newsletteru

Telefonní číslo                  Marketing - oslovení klienta s nabídkou služeb

Věk/váha/výška/míry     Marketing – oslovení klienta s vhodnou nabídkou.

Region                               Marketing – oslovení klienta s vhodnou nabídkou

2. Výše uvedené osobní údaje tvoří vždy k danému účelu jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro definovaný účel zpracování.

3. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).

4. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

5. Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách www.akademie-zmeny.cz . Jsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz.

6. Jsem seznámen s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.

7. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu akademie-zmeny@seznam.cz . Dále jsem seznámen s tím, že v případě newsletterů lze udělený souhlas odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter.

8. Jsem seznámen s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:

právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku.

9. Jsem seznámen s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
-subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

10. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.

11. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

12. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let.

13. Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu akademi-zmeny@seznam.cz

14. Jsem seznámen s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.

15. Jsem seznámen s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

16. Ano, souhlasím s oslovováním s nabídkou služeb/odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách a se zpracováváním mých osobních údajů. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Pro další postup zaškrtněte prosím "Souhlas se zpracováním osobních údajů".